Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü


GENEL TANITIM

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinleri, siyaset ve yönetim alanlarının hem kuramsal tartışmalarına hem uygulamadaki yansımalarına ilişkin zengin bir program çerçevesi sunar.

Kamu yönetimi, bir idare sisteminde karar ve politika oluşturma süreçlerini analiz eder. Yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütlerinin yapılanmasını ve yönetimini inceler ve buralarda ya da ulus üstü seviyede oluşturulan siyasalarının uygulanması ile ilgilenir. Bu siyasalar; hukuk, iktisat ve maliye disiplinlerinin; çevre, mekân ve toplum ilişkilerinin kesiştiği bir düzlem üzerinde biçimlenir. Bu anlamıyla kamu yönetimi disiplini yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza ve anlamlandırmamıza yardımcı olan bir disiplindir.  Siyaset bilimi, felsefi kökleri en eski tarihlere uzanan disiplinlerden biridir. En genel anlamıyla siyasetin felsefesi; siyasal kurumlar, sistemler ve davranışlar; birey, grup ve kurumlar düzeyinde siyasal alanın aktörleri ve bunlar arasındaki ilişkiler-etkileşimler ağını konu edinir. Bu yönüyle siyaset bilimi; meşruiyet, otorite, iktidar, sınıf, etnisite, toplumsal cinsiyet, kimlik, ideoloji ve demokrasi gibi konulardan devlet, siyasal iktidar, siyasal partiler ve seçim sistemleri, baskı grupları ve uluslar arası örgütlere kadar geniş kapsamlı bir düşünce ve tartışma evrenine hitap eder.

Bölümümüz, hem kamu yönetimi ve ilgili disiplinler hem siyaset bilimi alanlarında sunduğu eğitimin kapsamı ve niteliğiyle alanının Türkiye’deki en önemli akademik merkezlerinden biridir.

BÖLÜMÜN TARİHÇESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kuruluşundan beri varlığını sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesi bünyesinde Siyasal Bilimler Fakültesi, Türkiye’de çağdaş siyasal bilimlerin kurucularından biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Tarık Zafer TUNAYA  öncülüğündeki yedi öğretim üyesi (Prof. Dr. Ümit DOĞANAY, Prof. Dr. Aydın AYBAY, Doç. Dr. Murat SARICA, Doç. Dr. Ali Ülkü AZRAK, Doç. Dr. İzzettin DOĞAN ve Doç. Dr. Ersan İLAL)  ile öğrenime başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,  üç bölümlü olarak kurulmasına karşın askeri yönetim döneminde Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen bir kararla tek bölüme indirilmiş, uzun süre sadece Kamu Yönetimi bölümü olarak öğrenimi sürdürmüştür.  Daha sonra açılan Uluslararası İlişkiler Bölümü ile birlikte 1999 – 2000 Eğitim ve Öğretim yılında yalnızca Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerine öğrenci alınmıştır. Bu gün İşletme Bölümü ile üç bölüm olarak varlığını sürdüren Fakültemizde Kamu Yönetimi Bölümü, 2013-2014 öğrenim yılıyla birlikte “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” adıyla ve derslerinin yüzde 30’u İngilizce olarak yapılan lisans programına haiz olup,  hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıllık örgün öğrenim gerçekleştirmektedir.

Siyasal Bilimler Fakültesinin Yüksek Lisans ve Doktora programları 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılarak lisansüstü öğretime başlanmıştır. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora programları 1983-1984 akademik yılında açılmıştır Lisansüstü düzeyinde, 2009-2010 akademik yılında Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler; 2012-2013 akademik yılında da “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları” adıyla iki yeni yüksek lisans programı açılmıştır

Geçmişinde -bir bölümü  ebediyete intikal etmiş olan- Tarık Zafer Tunaya, Murat Sarıca, Vakur Versan, Yıldızhan Yayla, Ali Ülkü Azrak, Bakır Çağlar, Ersan İlal, Aydın Aybay, Sevim Görgün, Cemil Oktay gibi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Türkiye’nin önde gelen isimleri ile vücut bulmuş ve değerli akademik kadrolara ev sahipliği yapmış olan Bölümümüz, bugün de güçlü kadrosu ile geçmişinden gelen duruşu sürdürme ve aynı sorumluluğu taşıma gayretiyle öğrenime devam etmektedir.

BÖLÜM MİSYONU / VİZYONU

Bölümümüz, Fakültemizin kuruluşuyla birlikte 1979 yılından bu yana kamu yönetimi alanında Türkiye’nin önde gelen bölümlerinden biri olarak,

  • Evrensel bilgiyle donatılmış,
  • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası toplumun, politik, idari ve iktisadi sorunlarına duyarlı,
  • Bunlara dönük özgün çözümler üretebilen,
  • Kamusal ve mesleki etiğe sahip

öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Bölümümüzün vizyonu; saygın kurumsal kimliğin taşıyıcısı olarak;

  • Evrensel, çağdaş bilgi donanımlı,
  • Özgün düşünce geliştirebilen,
  • Nitelikli ve etik kamusal değerlerle yetiştirdiği öğrencileri ile alanında öncelikli tercih edilen bir bölüm olmaktır.

LİSANS PROGRAMI

1979-1980 akademik yılında açılan programın öğretim dili Türkçe olmakla beraber 2006-2007 Akademik Yılı’ndan itibaren bölümümüzde İngilizce hazırlık sınıfı açılmıştır. Hâlihazırda bölüm derslerinin % 30’u İngilizce olarak verilmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programının eğitim amacı, farklı disiplinlerin kesişiminde yer alan siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında öğrencilerine çok yönlü ve nitelikli bilgi donanımı sağlamak ve bu bilgiyle sorun çözme kapasitesi yüksek, eleştirel düşünme yetisini haiz ve kamusal duyarlılıkları gelişkin öğrenciler yetiştirmektir.

Hedeflerimiz;  i) Ulusal ve uluslar arası düzeylerde karar verici yöneticiler yetiştirmek ii) Kamu yönetiminin her düzeyinde öncelikle tercih edilen mezunlar vermek iii) Demokrasi ve insan hakları temelinde farklılıklara saygılı, çağdaş gelişmelere ve değişimlere açık profesyonel yönetici, bilim insanı ve araştırmacılarıyla bir ekol oluşturmaktır.

Bölüm lisans diploma programından mezuniyet için zorunlu derslerin tamamı başarılarak toplam 240 AKTS ve dönem içi 2.00  başarı notu tutturulması, bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem sonu sınavından en az 50 alınması gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu” ünvanı ile Fakültemizden ayrılmaktadır.

Bölümümüzde dört yıl boyunca okutulan derslerin genel programına şu bağlantıdan ulaşılabilir:

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak dört Yüksek Lisans [Kamu Yönetimi / Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler / Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları / (Tezsiz) Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları ] ve bir Doktora programı  (Kamu Yönetimi) yürütülmektedir.

Programlarımız hem kamu idaresinin çeşitli kademelerinde görev alanların alana dair bilgilerini derinleştirmeyi hem de bu disiplinde uzmanlaşmayı hedefleyen araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

A.Yüksek Lisans Programları

  1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı

1983-1984 akademik yılında açılan programın öğretim dili Türkçe’dir.

Programın  Eğitim Amacı; Öğrencilerine, farklı  disiplinlerin kesişiminde yer alan  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çok yönlü kavramsal ve kuramsal bilgi donanımı  edinme; eleştirel bakış açısı kazanma;  bağımsız çalışma yöntemi ile tez çalışması yapabilme ve uzmanlaşma olanağı sağlamaktır.

Programın Eğitim Hedefleri;  Öğrencilerine toplumsal, iktisadi ve siyasal sorunların çözümüne ilişkin alternatifler üretme becerisi kazandırmak; ulusal ve uluslararası düzeylerde alana ilişkin yeni yaklaşımlar geliştirmek; öğrencilerine kuramsal katkı için gerekli donanımı kazandırmak; öğrenme süreçlerini zenginleştirmek; disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmek; üretilen bilgiyi toplumla paylaşan, demokrasi ve insan hakları temelinde, farklılıklara saygılı kamu yönetimi uzmanları ile alanında ekol oluşturmaktır.

Ortalama olarak 3 yılda tamamlanan programdan öğrencilerimiz “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı (MA)” ünvanı ile mezun olmaktadır. Merkezi ve yerel tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma kuruluşları, medya ve sivil toplum örgütleri ili kimi özel kuruluşlar, mezun öğrencilerimizin öncelikli istihdam alanlarıdır.

  1. Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Yüksek Lisans Programı

2009-2010 akademik yılında açılan programın öğretim dili Türkçe’dir.

Programın Eğitim Amacı; Öğrencilerine, farklı disiplinlerin kesişiminde yer  alan Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi ile Sosyal Politika-Sosyal Hizmetler alanlarında çok yönlü kavramsal ve kuramsal bilgi donanımı edinme; eleştirel bakış açısı kazanma;  bağımsız çalışma yöntemi ile tez çalışması yapabilme ve uzmanlaşma olanağı sağlamaktır.

Programın Hedefleri; i) öğrencilere, toplumsal, iktisadi ve siyasal sorunların çözümüne sosyal politika ve sosyal hizmet perspektifi ile yaklaşabilme, değerlendirebilme, karşılaştırma yapabilme yetisi kazandırmak; ii) Öğrencilerinin sosyal politika ve sosyal hizmet alanında aranan, tercih edilen,  yetkin, donanımlı  uzman  bireyler olarak kamuda  karar verici konumda olabilmelerini  sağlamak; iii)   Üretilen bilgiyi toplumla paylaşan, demokrasi ve insan hakları temelinde farklılıklara saygılı olarak yetiştirdiği  sosyal politika ve sosyal hizmet  uzmanları  ile alanında ekol oluşturmaktır.

Öğrencilerimiz programdanSosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Uzmanı (MA)”  olarak mezun olmaktadırlar. Mezunlarımızın Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, adalet hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde istihdam olanakları vardır.

 

  1. Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları (Tezli / Tezsiz)Yüksek Lisans Programı

2012-2013 akademik yılında açılan program, bölümümüzün en yeni lisansüstü programıdır. Öğretim dili Türkçe olan program tezli ve tezsiz olmak üzere iki kanaldan yürütülmektedir.

Programın  Eğitim Amacı; Öğrencilerine, farklı  disiplinlerin kesişiminde yer alan  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre alanlarında çok yönlü kavramsal ve kuramsal bilgi donanımı  edinme; eleştirel bakış açısı kazanma;  bağımsız çalışma yöntemi ile tez çalışması yapabilme ve uzmanlaşma olanağı sağlamaktır.

Programın Hedefleri; Türkiye’nin üst kamu yönetimi örgütlenmesinde yer alan -alana ilişkin- istihdam alanlarında program mezunlarının öncelikle tercih edilmesini sağlamak; alanın en önemli uygulama ve karar verme mevzileri olan yerel yönetimlerde mezunlarımızı aranan elemanlar haline getirmek; genel olarak sosyal bilimler ve kamu yönetimi formasyonuna hâkim, yerel yönetim, kent ve çevre konularında özgün bakış açıları kazandırılmış öğrencilerimizle bir ekol oluşturmaktır.

Öğrencilerimiz programdanYerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları Uzmanı (MA)”  olarak mezun olmaktadırlar. Mezunlarımız, kamu yönetimi bağlantılı iş alanları başta olmak üzere, ilgili bakanlıklar, TBMM ve Başbakanlık uzman kadroları, basın-yayın ve sivil toplum örgütleri, yerel yönetim birimleri ve üniversitelerde istihdam olanağına sahip olmaktadırlar.

B. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı

1983-1984 akademik yılında açılan programın öğretim dili Türkçe’dir.

Programın Eğitim amacı; Öğrencilerine farklı disiplinlerin kesişiminde yer alan siyaset bilimi ve kamu yönetimi  alanında  çok yönlü kavramsal ve kuramsal bilgi donanımı sağlamak ve eleştirel bir bakış açısı ve bağımsız çalışma yöntemiyle tez çalışması yapabilme ve uzmanlaşma  olanağı sağlamaktır.

Programın Hedefleri; i) Öğrencilerine toplumsal, iktisadi ve siyasal sorunların çözümüne ilişkin alternatifler üretme becerisi kazandırmak; ii) Ulusal ve uluslararası düzeylerde alana ilişkin yeni yaklaşımlar geliştirmek ve öğrencilere teorik katkılar için gerekli donanımı kazandırmak; iii) Öğrenme süreçlerini zenginleştirmek ve disiplinlerarası akademik çalışmaları teşvik etmek; iv) Üretilen bilgiyi toplumla paylaşan, demokrasi ve insan hakları temelinde farklılıklara saygılı kamu yönetimi uzmanları ile alanında ekol oluşturmaktır.

Toplamda en çok 6 yılda bitirilmesi öngörülen programdan, öğrencilerimiz “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktoru (Dr)” ünvanı ile mezun olmaktadır. Doktora Programımıza devam eden öğrencilerin çoğu halihazırda kamu kurumlarında ya da akademik kuruluşlarda yardımcı öğretim elemanı  olarak istihdam edilmektedirler. Dolayısıyla mezuniyet sonrasında da tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, medya-basın, sivil toplum örgütleri, araştırma şirketleri,  özel sektörün üst yönetim kademelerinde istihdam imkânları bulunduğu bilinmektedir.

28 Şubat 2012
64982 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00