Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Genel Bilgiler


İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, alanının Türkiye’deki en önemli akademik merkezlerinden biridir. Kamu Yönetimi disiplini, bir idare sisteminde karar ve politika oluşturma süreçlerini analiz eder. Yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütlerinin yapılanmasını ve yönetimini inceler ve buralarda ya da ulus üstü seviyede oluşturulan siyasalarının uygulanması ile ilgilenir. Bu anlamıyla kamu yönetimi disiplini yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza ve anlamlandırmamıza yardımcı olan bir disiplindir.

Fakültemizin Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümüne Dair:
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde elde edilen bilgi, beceri ve yeteneğe kamusal alanı içeren her dalda gereksinim duyulmaktadır. Bölümümüz, kamu yönetimi alanında çağdaş gelişmelere ve değişmelere hazırlıklı, donanımlı, eleştirel düşünme yetisini haiz profesyonel yönetici, bilim insanı, araştırmacı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kamu yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, başta bakanlıklar ve bunlara bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında, her düzeydeki yerel yönetimlerde ve idari yargıda görev almaktadırlar. Ayrıca özel sektör kuruluşlarının genel yönetiminde, araştırma ve geliştirme bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler. Giderek daha fazla Kamu Yönetimi Bölümü mezunu demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarında görev almakta, bunların uluslararası projelerinin koordinasyonunda çalışmaktadır.

İ.Ü. S.B.F.’nin kuruluşundan bu yana varlığını sürdüren Kamu Yönetimi Bölümümüz; Yönetim Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Maliye ve İktisat olmak üzere altı Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bu çerçevede öğrencilerimize bu anabilim dallarının kapsadığı derslerin yer aldığı bir program uygulamaktayız. Ayrıca fakültemizin diğer bölümlerinin öğretim üyeleri de bölümümüzde ders vermektedirler. Programda yer alan dersler ve öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, öğrencilere analitik bakış açısını ve sorgulayıcı bir anlayışı kazandırmaya çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’nin sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yapısı ile bu yapıya ilişkin ortaya çıkan sorunları teorik ve çözümleyici yaklaşımlarla inceleyen çok sayıda uzmanlık dersinin yanı sıra, destekleyici alt disipliner konuları da kapsamaktadır. 2006-2007 akademik yılından itibaren bölümümüzde İngilizce hazırlık sınıfı açılmıştır.
İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2004-2005 öğretim yılından itibaren, Avrupa Birliği’nin eğitim programı Socrates’in yüksek öğrenimi kapsayan Erasmus alt programına katılmakta, Avrupa’da ikili anlaşmalarımızın olduğu üniversitelerle öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapmaktadır.

Lisansüstü Öğretim

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü tarafından İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 4 Yüksek Lisans ve 1 Doktora programı yürütülmektedir. Bunlar;
- Kamu Yönetimi
- Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler
- Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları
- Tezsiz Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları”
Yüksek Lisans programları ile Kamu Yönetimi Doktora programıdır.
Programlarımız hem kamu idaresinin çeşitli kademelerinde görev alanların alana dair bilgilerini derinleştirmeyi hem de bu disiplinde uzmanlaşmayı hedefleyen araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

28 Şubat 2012
18721 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00