İşletme Bölümü Lisansüstü Programları

Küreselleşme olgusunun etkisini hissettirdiği en önemli alanlardan biri de işletmecilik uygulamalarıdır. Küresel rekabet şartları içerisinde faaliyet gösteren işletmelerimizin de bu düzen içerisinde ayakta kalabilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için küreselleşmenin kurallarına uygun hareket ederek kendilerini bu alana adapte edebilmeleri gerekmektedir. Küreselleşmeye ayak uydurabilmek, yeniden yazılan rekabet kurallarını çok iyi bilen, bunlara uyum sağlayabilecek, bu gelişmeleri takip edecek ve yönlendirebilecek yöneticilerin yetiştirilmesi ile mümkündür. Küresel işletmecilik açısından yeni stratejileri bir disiplin çerçevesinde işleyebilmek program amaçlarından ve açılma gerekçelerinden birini oluşturmaktadır.

Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programının diğer bir amacı da bu konuda kendini yetiştirmek isteyen potansiyel akademisyen ve yönetici adaylarına uluslararası işletmecilik ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve tekniklerin en üst düzeyde aktarılmasıdır.

Gerek işletmelerin gerekse işletme yöneticilerinin küresel pazarlarda karşılaştıkları çevresel şartları ve rekabeti çok iyi bir şekilde tanımlamaları ve bunlara uygun stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir. Yerel pazar şartlarında geçerli olan pek çok kuralın küresel pazarlarda işlememesi veya şekil değiştirerek işletmelerimizin karşısına çıkması, önemli zaman, enerji ve mali kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıpların yaşanmaması, bilgi eksiklikleri ve deneyimsizlik gibi unsurların ortadan kaldırılarak yeni stratejilerin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yüksek lisans eğitiminde doğan eksikliği kapatarak, bilimsel ve uygulamaya dönük çalışmalara olanak sağlamaktır.

Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programı’nın misyonu, bu konuda kendini yetiştirmek isteyen potansiyel yönetici ve akademisyen adaylarına, uluslararası işletmecilik ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve tekniklerin en üst düzeyde aktarılmasıdır.

Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programı’nın vizyonu, uluslararası işletmecilik alanında Türkiye'nin öncü ve en çok tercih edilen programlardan biri olmaktır. 

Programımız kapsamında yürütülmekte olan tüm derslere ve ders içeriklerine aşağıdaki linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Tezli Yüksek Lisans: http://ebs.istanbul.edu.tr/home/program?id=1647

Tezsiz Yüksek Lisans: http://ebs.istanbul.edu.tr/home/program?id=1905

Ülkemizde tedarik zinciri yönetimine kamu ve özel sektörün ilgisi her geçen gün artmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın ana hedefleri bu alanda mesleki uzmanlıklarını geliştirmek ve akademik çalışmalarda bulunmak isteyenlere bir olanak sunulması, farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin bilgi paylaşımının sağlanması, yürütülecek tez ve bitirme proje çalışmalarıyla konunun derinlemesine araştırılması ve bu alanla ilgili bilimsel çalışmaların artırılmasıdır.

Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarında “kaynak kullanımı” ve “verimlilik” odaklı çalışmalar büyük önem kazanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yeni dönem çalışma alanlarının başında “Tedarik Zinciri Yönetimi” anlayışının oturtulması ve yaygınlaştırılması gelmektedir. Bu perspektiften hareketle Yüksek Lisans Programı sadece özel sektör değil aynı zamanda kamu sektöründeki yürütülen çalışmaları da göz önünde bulundurmaktadır. Bu programın üniversite-kamu ve özel sektör işbirliği için yeni akademik çalışma alanları ve fırsatları yaratacağı öngörülmektedir. Tedarikçilerden nihai tüketici/örgütsel alıcılara kadar zincirde yer alan tüm tarafların rekabet güçlerini ve verimliliklerini artırmalarına, maliyetlerini azaltmalarına ve sürdürülebilir gelişmelerine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu program ülkemizde benzer başlıklarla sunulan mevcut programlardan farklı olarak sadece “Tedarik Zinciri Yönetimi” konusunu temel almakta ve bu alana odaklanmaktadır. Programda yer alan dersler Tedarik Zinciri Yönetimi’nin yapısını, kavramlarını, işleyiş prensiplerini, işletme fonksiyonları ile tedarikçi ve dağıtım kanal ilişkilerini hem teorik açılardan hem de uygulamaya dönük yönleriyle ele almaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı disiplinler arası nitelik taşımakta ve farklı disiplinleri kapsayan derslerden oluşmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı, program içeriğine uygun olarak tedarik zinciri ilke ve stratejilerine ilişkin gerek teorik gerekse pratik bilgileri içeren dersleri kapsamaktadır. Bu kapsam doğrultusunda; “Satınalma ve Tedarik Zinciri İlkeleri”, “Tedarik Zinciri Stratejileri”, “Veri Analizi ve Kantitatif Karar Alma Teknikleri”, “Tedarik Zincirinde Yönetiminde Modelleme”, “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Teknolojileri”, “Maliyet Yönetimi”, “Proje Yönetimi”, “Pazarlama Yönetimi”, “Dağıtım Kanalları ve Perakende Yönetimi”, “Lojistik Yönetimi”,“Sözleşme Hukuku” derslerine yer verilmektedir.

Yürütülen dersler 2 yarıyılı kapsamaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için gerekli toplam kredi sayısı minimum 30 kredidir. Yüksek lisans programında yer alan tüm dersler (zorunlu ve seçimlik) 3 kredidir.

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı, programa katılan öğrenciye mesleki konuda teorik düzeyde derin ve kapsamlı bilgi kazandırmak olup sahip olduğu bilginin uygulamada nasıl kullanılacağının gösterilmesidir. Tüm bunlara ek olarak çalışma hayatında yer alanların akademik gelişim ve kariyerlerini destekleyip güçlendirebilmeleri için derslerin akşam saatlerinde olması büyük bir eksikliği kapatmaktadır.

Programımız kapsamında yürütülmekte olan tüm derslere ve ders içeriklerine aşağıdaki linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tezli Yüksek Lisans:  http://ebs.istanbul.edu.tr/home/program?id=1544

Tezsiz Yüksek Lisans: http://ebs.istanbul.edu.tr/home/program?id=1921

Bu doktora programının amacı; yüksek lisans derecesine sahip kişilerin, Yönetim ve Strateji alanında doktora düzeyinde derinlemesine araştırma yapabilme imkânlarından yararlanmalarını ve bu alanda doktora diploması almalarını sağlamaktır. Yönetim ve Strateji aynı zamanda Üniversitelerarası Kurul’un belirlediği Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı içinde bir Doçentlik Bilim Alanı olarak kabul edilmekte ve bu alana her yıl Nisan ve Ekim dönemlerinde yüzlerce başvuru yapılmaktadır.

Hemen her alanda ülkeler ve toplumlar arasındaki ilişkilerin giderek artması ve hızlanması, insanların kolektif eylemini örgütleme aracı olarak ulusötesi yönetim ve stratejilerin giderek daha çok insan ve kurum için önemli bir alan haline gelmesi, hem dünyada hem de ülkemizde bu alanda eğitim almış, uzmanlaşmış, nitelikli eleman ihtiyacını artırmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde de gerek kamu gerekse özel sektör (ticaret, bankacılık, sınaî üretim, pazarlama, ithalat-ihracat gibi alanlarda) “Yönetim ve Strateji” alanında uzmanlaşmış elemanı istihdam etme kapasitesine sahiptir. Ayrıca, ülkemizde giderek sayıları artan devlet ve vakıf üniversitelerinin akademik eleman ihtiyacı bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi, Yönetim ve Strateji Doktora Programı bu alanlarda nitelikli mezunlar ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yönetim ve Strateji Doktora Programı, program içeriğine uygun olarak İşletme alanının temel çalışma konuları olan Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, Üretim Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Muhasebe, Finansman ve Sayısal Yöntemler gibi kuramsal ve güncel konu ve tartışmaları içeren bilim dallarını kapsamaktadır.

Doktora Programı ağırlıklı olarak İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama ve Üretim Yönetimi, Muhasebe ve Finansman ve Sayısal Yöntemler disiplinleri ve bunlarla ilişkili alt disiplinleri kapsayan bir program çerçevesinde öğrenim vermeyi hedeflemektedir.

Bu programımız kapsamında yürütülmekte olan tüm derslere ve ders içeriklerine http://ebs.istanbul.edu.tr/home/program?id=2020 linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.