Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisansüstü Programları

İ. Ü. SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Programı, sosyal bilimlerin siyaset, yönetim, hukuk, maliye disiplin alanlarında lisansüstü eğitim vermeyi hedefleyen tezli bir programdır. Kamu yönetimi alanını oluşturan disiplinler arasında ilişki kurma, bilimsel tartışmalar ve uygulamaya yönelik sorunlar üzerine bilgilenme, kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanma becerisinin geliştirilmesi, ilgili disiplinlerde araştırma tasarlamayı ve yürütmeyi öğrenme programın öncelikli hedeflerindendir.

13 Güz dönemi, 13 Bahar dönemi olmak üzere toplam 26 ders içeren programda Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Seminer dersleri zorunlu, diğer dersler seçimliktir. Ağırlıklı olarak siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve maliye alanlarından oluşan program, kamu politikaları, siyasal sorunlar, anayasa hukuku ve insan hakları, yerel yönetimler konularında kurama, uygulamaya ve Türkiye’deki tartışmalara yönelik dersler içermektedir. Programa başvuru, kabul ve mezuniyet şartları Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yönetmeliğine tabidir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora programı, öğrencilerin genelde kamu yönetimi olgusunu, özel olarak da kamusal kaynaklarının yönetimini gerçekleştiren kamu sektörünü daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bilgi beceri ve donanımı kazandırır. Programa devam eden öğrenciler, alanlarında uzman olan öğretim üyelerinden; kamunun siyasa üretme ve uygulama süreçlerini dolayısıyla da kamu kaynaklarının yönetimini öğreneceklerdir. Ayrıca araştırmalarıyla bu konulara ilişkin yeni veri üretme ve kamu yönetimi alanlarında uzmanlaşma olanağı bulacaklardır.

Program buna ek olarak öğrencilere, kamu yönetiminin siyaset bilimi ile ilişkisini ortaya koyan kuramsal çerçevede ve yanı sıra da kent ve çevre ile sosyal politika alanlarında karşı karşıya kalınan sorunlar konusunda siyasi, idari ve mali açılardan bakabileceklerdir. Öğrenciler bu alanlardan birinde doktora tezi yazarak alanın mevcut bilgisine katkı yapma şansına sahip olacaklardır. Sahip oldukları bu uzmanlık düzeyi ile gerek sektörde uzman olarak gerekse de üniversitelerde araştırmacı ve akademisyen olarak istihdam edilmelerinin önü açılabilecektir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi programı Türkiye’nin en köklü üniversitesinde bu alanda yurdışındaki saygın eğitim kurumlarıyla irtibatlı ve ayrıca ortak bilimsel araştırmalar yürüten öğretim üyelerinin de bulunduğu, konularında uzman bir akademisyen kadroya sahiptir. İstanbul’da olmanın sağladığı gerek özel sektör ve gerekse Üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının da dahil olduğu üçüncü sektöre fiziksel yakınlık, İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin öğrencilerine sağladığı bir diğer avantajdır. Bunlardan belki de daha önemli bir diğer avantajı ise hem merkezi kamu idaresi hem de yerel yönetimlerde etkin görevlerde bulunan lisans, yüksek lisans ve doktora programı mezunları ile öğrencilere mezuniyet sonrası profesyonel hayata geçişte etkin bir network olanağı sunmaktadır.

Dört yıllık lisans eğitimi veren, ilgili alanlardan fakülte mezunları, başarıyla tamamladıkları bir yüksek lisans çalışmasını takiben ALES ve Yabancı Dil Sınavı şartlarını yerine getirdikleri taktirde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programına başvurabilirler.

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı içinde açılan Ekonomi ve Yönetim Yüksek Lisans Programı özgün bir alanda çok yönlü akademik çalışmalar için tasarlanmıştır.

Ekonomi ve Yönetim tezli-tezsiz yüksek lisans programları, farklı alanlardan mezun olanların interdisipliner bir çerçevede ekonomik ve yönetsel sorunlara bütüncül bir şekilde odaklandıkları bir yüksek lisans programı olarak, bu konudaki açığı gidermeye katkıda bulunacaktır.

Ekonomi ve Yönetim Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans Programı akademik kariyer yapmak isteyenler ile kamu ve özel sektör çalışanlarının politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunmayı ve güncel ekonomik gelişmeleri anlamlandırmayı amaçlamaktadır.

Programın bir diğer özelliği ekonomi yönetimi, ekonomi ve yönetim ilişkileri üzerine odaklanmayı kendine hedef olarak seçerek sorunlara teorik ve ampirik yaklaşımlarla çözüm üretmeye yönelik kurgulanmış olmasıdır.

İstanbul’da İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi alanlarında eğitim yapan çok sayıda lisans programı olmasına karşın İstanbul’daki üniversitelerde bu amaca odaklanan bir yüksek lisans programı bulunmamaktadır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinin üstlendikleri derslerle Ekonomi ve Yönetim Yüksek Lisans Programı söz konusu amacı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

4 yıllık lisans eğitimi veren tüm fakülte ve yüksekokul mezunları başvurabilir. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerin ALES ve Yabancı Dil Sınavı şartlarını yerine getirerek Ekonomi ve Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programına geçmeleri mümkündür.

https://ekonomitezsiz.wixsite.com/ekonomi

http://ekonomiveyonetim.org/ekonomi-ve-yonetim-tezsiz/


Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Yüksek Lisan Programı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim dalı içinde yer alan tezli yüksek lisans programıdır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla farklı alanlardan mezun olanların başvuracağı program, sosyal politika ve sosyal hizmet alanında eğitim alma ve araştırma yapma olanağı sağlamaktadır.

Program sosyal politika ve sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme ve kullanabilme becerisi sunmaktadır. Bu alanda güncel gelişmeleri çeşitli boyutları takip etme ve farklı disiplinlerin bilgileriyle bütünleştirerek bunları yorumlama ve sorunlara çözüm üretmeye yönelik bilgi ve donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır. Program günümüzde oldukça önemli olan sosyal politika ve sosyal hizmet alanlarını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi çatısı altında birleştirerek, bu alanlarda ayrı ayrı yüksek lisans eğitimi sunan programlardan farklılaşmaktadır. Böylece programda sosyal politika ve sosyal hizmet alanında hem bütüncül bir yaklaşımla eğitim olanağı sunulmakta hem de bu alandaki sorunlara çözüm ve politika üretecek öğrencilerin yetiştirilmesinde kamu yönetiminin kuramsal ve uygulamalı bilgilerinden faydalanılmaktadır.

Programda ekonomi, hukuk, sosyal politika, yerel yönetimler, Türkiye’nin toplumsal ve kültürel yapısı, sosyal koruma, sosyal devlet, toplumsal cinsiyet ve sosyal politika, sosyal hizmetlerde güncel tartışmalar, yoksulluk, göç gibi alanlarda alanında uzman öğretim üyeleri tarafından dersler verilmektedir. Sosyal politika ve sosyal hizmet programından yüksek lisans derecesi alarak mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında, ilgili Bakanlıklarda, yerel yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda çalışabilirler. Programa dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokul mezunları başvurabilir. Programa başvuru ve kabulde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün başvuru ve kabul şartları geçerlidir. Program dili Türkçedir.

Programımız siyaset bilimi, sosyoloji, kamu yönetimi, iletişim, antropoloji, hukuk gibi farklı disiplinlerin kesişme noktasında yer almaktadır. Programı tasarlarken amaç, küresel kapitalizmin yereli, kenti ve doğal varlıkları sermayenin kendini yeniden üretim sürecinde bir kez daha keşfetmesiyle önemi artan yerel yönetimlerdeki dönüşümü analiz edebilecek; kırsal alanlarımızın, kentlerimizin ve çevresel varlıklarımızın yoğun tahripleri karşısında meselenin bu boyutunda da uzmanlaşacak öğrencilerden müteşekkil yeni bir program geliştirmekti. Programın yürütücüleri olarak ilgili programda başka programlarda rastlanılmayacak türden güncel akademik literatür ve ders uygulama modelleri ile öğrencileri tanıştırmak temel amacımızdır. Öğrencilerimizin yerele, mekana ve ekolojik kurum ve konulara eğilirken eleştirel bakış açısı geliştirmeleri ve alanda çalışma yöntemi ile teorik olarak öğrendiklerini mekânda sınamalarını sağlayacak ve bu suretle bu alandaki akademik bilgi birikimine katkı yapacak lisansüstü çalışmalar yapmaları hedeflerimiz arasındadır.

Programın çıktıları olarak Türkiye’nin merkezi ve yerel kamu yönetimi örgütlenmesinde özellikle akademik ve çevresel etik değerleri benimsemiş ve eleştirel bilgilerle donatılmış öğrencilerimizin istihdamının öncelenmesine, bu değerlerimizin gelecek kuşaklara da bırakılabilmeleri açısından özel önem vermekteyiz. Bu amaçla program mezunlarının öncelikle tercih edilmesini ve alanın en önemli uygulama ve karar verme mevzileri olan yerel yönetimlerde aranan elemanlar haline gelmesini temin etmek ve gözetmek için çaba göstermekteyiz. Programımız kapsamında eğitim alarak sosyal bilimler ve kamu yönetimi formasyonuna hâkim; yerel yönetim, kent ve çevre konularında ise özgün bakış açıları kazandırılmış öğrencilerimizle gerek kamuda gerek akademide ve gerekse de sivil toplum örgütlerinde çalışanlardan oluşan yeni bir küreyerel ekol oluşturulması programımızın temel gayesidir.

Programımızın bir diğer özelliği de öğrencilerimizle mezuniyetleri sonrasında da irtibatlarımızın devam etmekte olması ve her yıl yapılan KAYFOR ve KAYSEM gibi saygın mesleki toplantılara yayınlarıyla katılımlarının hem özendirilmesi hem de desteklenmesidir. Program tezli ve tezsiz olmak üzere iki kanaldan yürütülmektedir.