Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Özellikle de küreselleşme olgusunun ağırlığını hissettirdiği günümüzde uluslararası ilişkiler disiplini daha da önemli hale gelmektedir. Bu etki, hem devletlerin dışında yeni aktörlerin de devreye girmesine, dolayısıyla uluslararası ilişkilerin sadece devletler arasındaki ilişkilerden ibaret kalmamasına; hem de uluslararası ilişkilerin devletler arası ilişkileri düzenlediği boyutuyla da yeni alanlara uzanmasına neden olmaktadır ki bu değişim birçok alanda kendisini dolaylı veya dolaysız olarak hissettirmektedir. Dolayısıyla bu gelişmelerin araştırılması, giderek karmaşıklaşan bu yapıya yönelik farklı yaklaşımları tanıma olanağı sağlayacağı gibi, bu yapının farklı boyutlarının analizinin gerektirdiği yeni bir vizyona sahip, merak eden, araştıran, sorgulayan ve yaratıcı ve çözüm bulan bireylerin yetişmesine imkan sağlayacaktır.

Bu programla, öğrencilerimize uluslararası ilişkiler alanındaki bilgilerini hayata geçirebilme becerisi; toplumsal ve siyasal problemleri saptama, tanımlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama; bu amaçlarla uygun bilimsel yöntemleri uygulama becerisi; bir toplumsal/siyasal/iktisadi konuyu disiplinlerarası bir sorunsal olarak tanımlayabilme, karşılaştırma yapabilme ve farklı alanlarla ilişkilendirebilme becerisi; tutum, davranış ve mesleki yetkinlikler sağlanmaktadır.

Bu yetkinliklerin sağlanabilmesi için öğrencilerimizin bilgiye ulaşma ve üretme konusunda yeni yöntemleri takip etme; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma; mesleki, kamusal etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olma; Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma; liderlik, ikna kabiliyeti ve çok yönlü analiz edebilme ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği alanları geliştirebilme ve destek sağlayabilme kapasitesini geliştirme gibi becerileri geliştirilmektedir.

Bölümümüz, ulusal ve uluslararası siyaset ile bunların arasındaki hukukî, tarihî ve toplumsal ilişkiler gibi geniş bir alana da bir birikim ve yapı oluşturmaya çalışmaktadır. Ayrıca 1999 – 2000 öğretim yılından itibaren bölümümüz İngilizce destekli eğitime geçmiştir. Bu çerçevede hazırlık sınıflarının yanında, öğrencilerimiz fakülte eğitimleri süresince kendi alanlarındaki uluslararası bilimsel çalışmaları takip edebilecek seviyede dil eğitimi ile desteklenmektedir. Yaklaşık olarak 500 öğrencisi olan bölümümüz, öğrencilerine Erasmus programı, Çift Anadal Programı, çeşitli burs olanakları gibi imkânlar da sunmaktadır.

Bu alanda çalışmalar yapan bölümümüz, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih ve Devletler Hukuku Anabilim dallarından oluşmaktadır.

Bölüm Amaç, Hedef ve Tutumları

Amaçlar: 1. Öğrencilerin, lisans düzeyinde, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk alanlarında temel kavram ve kuramsal yaklaşımlara hakim olmaları; 2. yabancı dili mesleki ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde kullanabilmeleri;Hedefler: 1.Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında staj imkanına sahip olmaları; 2. mezun olduklarında kamu veya özel sektörde veya sivil toplum kuruluşlarında mesleklerini icra edebilmeleri.

Tutumlar: Uluslararası İlişkiler Diploma programı Siyasal Bilgiler Fakültesinde okutulmaya başlanan yeni ortak Fakülte programının bir parçasıdır. Bu program çerçevesinde tüm bölümlerin öğrencileri bölüm uzmanlıklarının yanı sıra diğer bölümlerin uzmanlık alanına giren konularda da dersler alarak Siyasal Bilgiler Fakültesi formasyonu edinmektedir. Fakülte ortak programı, bilgiye ulaşma ve üretme konusunda yeni yöntemleri takip etme; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma ve mesleki, kamusal etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olma; ayrıca bir Yabancı Dili mesleki olarak kullanabilme, sözlü ve yazılı iletişim ile mesleki alanında bilgilendirme yapabilme konularında Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkilendirilmiştir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 4 Anabilim Dalı bulunmaktadır: 

Devletler Hukuku Anabilim Dalı

Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı​Misyon

Bölümümüzün misyonu, Uluslararası İlişkiler alanında Türkiye'nin önde gelen bölümlerinden birisi olarak, alanında güncel ve evrensel bilgiye sahip, en az bir yabancı dili mesleki gerekliliklerini yerine getirecek düzeyde bilen ve kullanan, diğer Avrupa ülkelerinin öğrenci ve öğretim üyeleri ile öğretim ortamını paylaşan, aynı zamanda mesleki etiğe sahip, kamusal sorumluluklarının bilincinde öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyon


Bölümümüzün vizyonu ise, Uluslararası İlişkiler alanında uluslararası tanınırlığa sahip, özgün araştırma yapma yeteneğini geliştirme ve mesleki alanda yabancı dile hakimiyet kazanma açılarından öncelikle tercih edilen program olmaktır.


Bölümümüzde yürütülmekte olan tüm derslere ve ders içeriklerine http://ebs.istanbul.edu.tr/home/program?id=1174 linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.