İşletme Bölümü

Bölüm Hakkında

Küreselleşme olgusunun hızlanıp yoğunlaşması, gerek kamu gerek özel sektör alanlarında güncel bilgi ile donatılmış nitelikli personel ve yönetici gereksinimini artırmıştır. SBF İşletme bölümü, ülkemizin çağdaş profesyonel işletmeci ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulmuştur. Fakültemizin çok disiplinli yapısı kapsamında verilen işletmecilik eğitimi, öğrencilerimizin olaylara dünyanın sürekli değişen şartları içerisinde farklı boyutlardan bakabilmelerini ve değerlendirebilmelerini amaçlamaktadır. Eğitim felsefemiz, öğrencilerimizin bilgi ve yeteneklerini geliştirmek; gelecek belirsizliklerine karşı yaşama hazırlamak; kültürel birikimlerini artırmak, yaşam boyu öğrenme bilincini aşılayarak birer dünya vatandaşı olmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda bölümün amacı, mezunlarını yurt içi ve yurt dışında, kamu ve özel sektör kurumlarında alacakları görevleri başarılı bir biçimde yürütebilecek donanıma sahip hale getirmektir. İşletme bölümü eğitim programında temel işletmecilik bilgileri, işletmelerin yapı taşı olarak yer aldıkları genel ekonomiye ait temel iktisat bilgileri ile bağdaştırılmaktadır. Böylece genel ekonominin kendi kuralları çerçevesinde gelişen ilişkiler yumağında verilecek işletme kararlarının daha etkin kararlar olmasını amaçlamaktadır. Bu temel iktisat bilgisi üzerine, işletmeciliğin alanları itibari ile uzmanlık bilgileri inşa edilmektedir. Uzun vadede rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejik yönetim için gerekli mesleki bilgilerin yanı sıra meslek genel kültürünün de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sınıf içerisinde eğitim; simülasyon, örnek olay çalışmaları ve endüstri/şirket bazlı projelerle desteklenerek, öğrencilerin bilimsel araştırma yetenekleri geliştirilmektedir.

İşletme Bölümü Mezunları

SBF İşletme bölümü mezunları, yurt içinde ve yurt dışında özel ve kamu sektörlerinin her alanında görev alabilmektedir. Mezunlarımız, özel sektörde sanayi ve ticaret şirketleri ile diğer şirketlerde görev alabilmektedirler. Kamu sektöründe ise Bakanlıklar, Hazine, Sermaye Piyasası Kurumu, Sayıştay, Merkez Bankası, TMSF başta olmak üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) – A kapsamında başvurulabilen kamu kuruluşlarında görev alabilmektedirler.

İşletme Bölümü’nde 4 Anabilim Dalı bulunmaktadır:

  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

  • Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

  • Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı 

  • Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı 

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nün misyonu;

• Çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, sosyal sorumluluk bilincine sahip, öğrenmeyi öğrenmiş mezunlar yetiştirecek lisans ve lisansüstü programlar oluşturmak,

• Toplumun beklentilerinin ötesinde liderlik niteliklerine sahip ve sosyal sorumluluk bilinciyle geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirerek Kamu ve Özel Sektör kuruluşlarının çok yönlü nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak,

• Uluslararası alanda kabul gören özgün araştırmalar ve toplantılar yaparak bilimsel bilgi üretmek, üretilen bilgiyi kamu ve özel sektörün çeşitli alanlarında fark yaratacak şekilde kullanıma sunmak,

• Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği alanları geliştirmek ve destek sağlamaktır.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kendi alanında öncü ve öncelikle tercih edilen fakültesi olma vizyonu çerçevesinde; SBF İşletme bölümünün vizyonu;

Çağdaş, bilimsel, bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneği kazanmış bireyler yetiştiren; mezunları kamu ve özel sektörde öncelikle talep gören; işletme disiplininde ve disiplinler arası alanlarda nitelikli araştırmalar yaparak ürettiği bilgiyi toplumla paylaşan bir bölüm olmaktır.

Bölümümüzde yürütülmekte olan tüm derslere ve ders içeriklerine  http://ebs.istanbul.edu.tr/home/program?id=1164  linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.